c++中,变量的大小是有限制的。

比如int是 -2147483648~2147483647

long long是-9223372036854775808~18446744073709551615

然而他们都有一个范围,如果数据过大,就会出现错误。这时,我们需要高精度计算。

同过数组来存储各位上的情况,模拟计算加减乘除。

首先,我们定义一个叫做bigNumber的类

然后,在里面声明一个整数数组(1000位)

其中,num[0]保存该数位数,num[i]表示对应数位上的数

数据的存储方式为(以13为例)

num 0 1 2 3
数值 2 1 3 0
备注 位数 个位 十位 百位

接着,我们要定义构造函数来初始化它

要注意,构造函数本身被调用是没什么琴里用的,可以再写一个初始化函数,然后在构造函数里调用它,但需要初始化时,调用初始化函数,而不是构造函数

bigNumber(){//初始化
  init();
}
void init(){
  memset(num,0,sizeof(num));
}

然后,就是一些基本的功能的实现,例如等于、小于、大于……

这些都是比较容易实现的,不详细说明了

而四则运算则相对更为复杂

加法

首先是加法

我们先来看一下我们自己是如何计算加法的。

例如5135+139

 • 对齐数位 5 1 3 5

   + 1 3 9

 • 从低位开始加,当低位相加后大于9时,把较大数加到下一位上

  而且,我们可以知道,即使是9+9也才等于18。也即计算后,和的位数最多比加数的位数多1

  bigNumber operator + (const bigNumber rhs)const{
    bigNumber temp;
    int len;
    len=num[0]>rhs.num[0]?num[0]:rhs.num[0];
    len++;//两数相加,位数最多比较大的位数多1
    REP(len){
      temp.num[o+1]+=num[o+1]+rhs.num[o+1];
      temp.num[o+2]+=temp.num[o+1]/10;
      temp.num[o+1]%=10;
    }
    REP(len){
      if(temp.num[len-o]!=0){
        temp.num[0]=len-o;
        break;
      }
    }
    return temp;
  }
  

乘法

而乘法相似,只是是乘数相乘加上进位(乘数与乘数各数位都要乘一次)

   5 1 3 5

 ×   1 3 9

-------------------------

  4 6 2 1 5

  1 5 4 0 5

  5 1 3 5

-------------------------
  7 1 3 7 6 5

bigNumber operator * (const bigNumber rhs)const{
  bigNumber temp;
  int len;
  len=num[0]+rhs.num[0];
  //len++;
  for(int i=1;i<=num[0];i++){
    for(int j=1;j<=rhs.num[0];j++){
      temp.num[i+j-1]+=num[i]*rhs.num[j];
      temp.num[i+j]+=temp.num[i+j-1]/10;
      temp.num[i+j-1]%=10;
    }
  }
  REP(len){
    if(temp.num[len-o]!=0){
      temp.num[0]=len-o;
      break;
    }
  }
  return temp;
}

减法

而减法和除法则较为麻烦

首先,本高精度计算不考虑负数情况,不过负数也并不难写,可以再加上一个bool来储存是否为负数

不管减数和被减数谁大,都应该是绝对值大的减去绝对值小的(符号相同)

与加法不同,减法存在借数。不过如果不管需不需要借都借一下,然后如果结果是两位数再进上去更便于书写

模仿加法稍加修改

bigNumber operator - (const bigNumber rhs)const{
  bigNumber temp,a,b;
  temp=Max(*this,rhs);
  b=Min(*this,rhs);
  a=temp;
  temp=0;
  int len=a.num[0];
  REP(len){
    temp.num[o+1]+=10+a.num[o+1]-b.num[o+1];
    temp.num[o+2]--;
    temp.num[o+2]+=temp.num[o+1]/10;
    temp.num[o+1]%=10;
  }
  REP(len){
    if(temp.num[len-o]!=0){
      temp.num[0]=len-o;
      break;
    }
  }
  return temp;
}

除法

除法是最难写的一部分了,因为牵扯到试商的问题

我们先来理解一下除法的计算过程(以11311÷12为例)

 1. 首先,从被除数的最高位开始除有1÷12=0······1

 2. 余数乘10加上被除数的下一位11÷12=0······11

 3. 余数乘10加上被除数的下一位113÷12=9······5

 4. 余数乘10加上被除数的下一位51÷12=4·····3

 5. 余数乘10加上被除数的下一位31÷12=2·····7

得到答案11311÷12=942······7

2016.7.3 修正 0 不输出的问题

bigNumber operator / (const bigNumber rhs)const{
  bigNumber a;
  int it=num[0];

  bigNumber d;
  bigNumber c;

  while(it>0){
    a=(d*10)+num[it];
    c=c*10;

    int t;
    REP(9){
      if(a < rhs * (o+1)){
        t=o;
        break;
      }
      t=9;
    }
    c=c+t;
    d=a-rhs*t;
    it--;
  }
  return c;
}

取余

稍加修改,就成了取余

bigNumber operator % (const bigNumber rhs)const{
  bigNumber a;
  int it=num[0];

  bigNumber d;
  bigNumber c;

  while(it>0){
    a=(d*10)+num[it];
    c=c*10;

    int t;
    REP(9){
      if(a < rhs * (o+1)){
        t=o;
        break;
      }
      t=9;
    }
    c=c+t;
    d=a-rhs*t;
    it--;
  }
  return d;
}

完整的代码

高精度算法:

class bigNumber{
  private:
  int num[1001];

  public:
  bigNumber(){
    init();
  }
  void init(){
    memset(num,0,sizeof(num));
  }
  bigNumber operator = (const bigNumber& rhs){
    init();
    REP(rhs.num[0]+1)num[o]=rhs.num[o];
    return *this;
  }
  bigNumber operator = (long long rhs){
    init();
    int i=1;
    while(rhs){
      num[i]=rhs%10;
      rhs/=10;
      i++;
    }
    num[0]=i-1;
    return *this;
  }
  bool operator < (const bigNumber rhs)const{
    if(num[0]!=rhs.num[0])return (num[0]<rhs.num[0]);
    REP(num[0]){
      int temp=num[0]-o;
      if(num[temp]!=rhs.num[temp])return (num[temp]<rhs.num[temp]);
    }
    return 0;
  }
  bool operator > (const bigNumber rhs)const{
    if(num[0]!=rhs.num[0])return (num[0]>rhs.num[0]);
    REP(num[0]){
      int temp=num[0]-o;
      if(num[temp]!=rhs.num[temp])return (num[temp]>rhs.num[temp]);
    }
    return 0;
  }
  bool operator == (const bigNumber rhs)const{
    return !(*this>rhs||*this<rhs);
  }
  bool operator <= (const bigNumber rhs)const{
    return *this<rhs||*this ==rhs;
  }
  bigNumber operator + (const bigNumber rhs)const{
    bigNumber temp;
    int len;
    len=num[0]>rhs.num[0]?num[0]:rhs.num[0];
    len++;
    REP(len){
      temp.num[o+1]+=num[o+1]+rhs.num[o+1];
      temp.num[o+2]+=temp.num[o+1]/10;
      temp.num[o+1]%=10;
    }
    REP(len){
      if(temp.num[len-o]!=0){
        temp.num[0]=len-o;
        break;
      }
    }
    return temp;
  }
  bigNumber operator + (const long long rhs)const{
    bigNumber temp1,temp2;
    temp1=*this;
    temp2=rhs;
    return temp1 + temp2;
  }
  bigNumber operator * (const bigNumber rhs)const{
    bigNumber temp;
    int len;
    len=num[0]+rhs.num[0];
    //len++;
    for(int i=1;i<=num[0];i++){
      for(int j=1;j<=rhs.num[0];j++){
        temp.num[i+j-1]+=num[i]*rhs.num[j];
        temp.num[i+j]+=temp.num[i+j-1]/10;
        temp.num[i+j-1]%=10;
      }
    }
    REP(len){
      if(temp.num[len-o]!=0){
        temp.num[0]=len-o;
        break;
      }
    }
    return temp;
  }
  bigNumber operator * (const long long rhs)const{
    bigNumber temp1,temp2;
    temp1=*this;
    temp2=rhs;
    return temp1 * temp2;
  }
  bigNumber operator - (const bigNumber rhs)const{
    bigNumber temp,a,b;
    temp=Max(*this,rhs);
    b=Min(*this,rhs);
    a=temp;
    temp=0;
    int len=a.num[0];
    REP(len){
      temp.num[o+1]+=10+a.num[o+1]-b.num[o+1];
      temp.num[o+2]--;
      temp.num[o+2]+=temp.num[o+1]/10;
      temp.num[o+1]%=10;
    }
    REP(len){
      if(temp.num[len-o]!=0){
        temp.num[0]=len-o;
        break;
      }
    }
    return temp;
  }
  bigNumber operator - (const long long rhs)const{
    bigNumber temp1,temp2;
    temp1=*this;
    temp2=rhs;
    return temp1 - temp2;
  }
  bigNumber operator / (const bigNumber rhs)const{
    bigNumber a;
    int it=num[0];

    bigNumber d;
    bigNumber c;

    while(it>0){
      a=(d*10)+num[it];
      c=c*10;

      int t;
      REP(9){
        if(a < rhs * (o+1)){
          t=o;
          break;
        }
        t=9;
      }
      c=c+t;
      d=a-rhs*t;
      it--;
    }
    return c;
  }
  bigNumber operator / (const long long rhs)const{
    bigNumber temp1,temp2;
    temp1=*this;
    temp2=rhs;
    return temp1 / temp2;
  }
  bigNumber operator % (const bigNumber rhs)const{
    bigNumber a;
    int it=num[0];

    bigNumber d;
    bigNumber c;    while(it>0){

      a=(d*10)+num[it];
      c=c*10;

      int t;
      REP(9){
        if(a < rhs * (o+1)){
          t=o;
          break;
        }
        t=9;
      }
      c=c+t;
      d=a-rhs*t;
      it--;
    }
    return d;
  }
  bigNumber operator % (const long long rhs)const{
    bigNumber temp1,temp2;
    temp1=*this;
    temp2=rhs;
    return temp1 % temp2;
  }
  void p(){
    if(num[0] == 0)
      printf("0");
    REP(num[0]){
      printf("%d",num[num[0]-o]);
    }
  }
};